21 Ocak 2014 Salı

Python ile Nmap Programlama

Python ile Nmap taramalarının gerçekleştirilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu iş için farklı kütüphanelerin kullanımı mümkün olduğu gibi işletim sistemi komutlarının çalıştırılarak aynı işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Burada python-nmap kütüphanesi ile Nmap taramalarını nasıl otomatize edilebileceğinden bahsedilecektir. Öncelikle sisteme gerekli kütüphanenin kurulması gerekmektedir. Kullanılan python sürümüne göre ilgili versiyonu temin edilerek kurulmalıdır.Kurulu python sürüm bilgisi python -V komutu ile öğrenilebilir.

# python -V
Python 2.7.3
adresindeki sürüm temin edilmelidir.

# wget http://xael.org/norman/python/python-nmap/python-nmap-0.1.4.tar.gz
# tar -zxvf python-nmap-0.1.4.tar.gz
# cd python-nmap-0.1.4/
# python setup.py install

Kütüphanenin ilişkin bazı fonksiyonların kullanımı interaktif python kabuğu aracılığı ile gösterilmiştir. 

>>> import nmap
Kütüphanenenin kullanımı aktive edilir.

>>> nm = nmap.PortScanner()
Tarama için kullanılacak olan ilgili referans bilgisi oluşturulur.

>>> nm.scan('192.168.1.0/24', '21,22,80,443,445')
Hedef ip adres ve port bilgis tanımlanır.

>>> nm.scan('192.168.1.0/24', arguments='-n -Pn -sS -p 21,22,80,443,445')
Tarama için özelleştirilmiş NMAP parametreleri kullanılıyor.

>>> nm.command_line()
u'nmap -oX - -n -Pn -sS -p 21,22,80,443,445 192.168.1.0/24'
Tarama seçenekleri gösterilir.

>>> nm['192.168.1.1'].state()
u'up'
Tarama sonrası 192.168.1.1 ip adresi için durum bilgisi alınır.

>>> nm['192.168.1.23']['tcp'].keys()
[80, 443, 21, 22, 445]
Tarama sonrası 192.168.1.23 ip adresi için açık port bilgisi raporlanır.

>>> for host in nm.all_hosts():
... print "Host : %s"% host
... print "----------------------------------"
... for proto in nm[host].all_protocols():
... result = nm[host][proto].keys()
... result.sort()
... for port in result:
... print "\tPort : %s State: %s"% (port, nm[host][proto][port]['state'])
...
Host : 192.168.1.1
----------------------------------
Port : 21 State: open
Port : 22 State: open
Port : 80 State: open
Port : 443 State: open
Port : 445 State: filtered
Host : 192.168.1.37
---------------------------------
Port : 21 State: closed
Port : 22 State: closed
Port : 80 State: open
Port : 443 State: open
Port : 445 State: open
>>>

Tarama sonuçları ip adresi bazında port durumlarını belirtecek şekilde raporlanır. Kütüphanenin kullanımına ilişkin temel bir örneğe ilişkin ufak bir program aşağıda gösterilmiştir. 

Aşağıdaki program normal Nmap rapor biçiminde çıktı üretmektedir. Programın  kodlarına

#!/usr/bin/python

__VERSION__ = '0.1'
__AUTHOR__ = 'Galkan'
__DATE__ = '22.12.2013'

try:
    import nmap
    import sys
    import re
    import os
    import argparse
except ImportError,e:
    import sys
    sys.stdout.write("%s\n" %e)
    sys.exit(1)


class Tarama:
    def __init__(self):
        self.cmd_arg = "-n -Pn -sS -T4 --top-ports 10"
        self.nmap_services_file = "/usr/share/nmap/nmap-services"
        self.nm = nmap.PortScanner()


    def get_service_name(self, port, proto):
        nmap_file = open(self.nmap_services_file,"r")
        service = ""
        for line in nmap_file:
            if re.search("([^\s]+)\s%d/%s\s"% (port, proto), line):
                service = re.search("([^\s]+)\s%d/%s\s"% (port, proto), line).groups(1)[0]
                break
        return service


    def run_scan(self,targets):
        self.nm.scan(hosts = "%s"% targets, arguments = "%s"% self.cmd_arg)
        for host in self.nm.all_hosts():
            print("PORT   STATE   SERVICE")
            for proto in self.nm[host].all_protocols():
                result = self.nm[host][proto].keys()
                result.sort()
                for port in result:
                    res = str(port) + "/" + proto
                    space = str(" " * (9 - len(res)))
                    service = self.get_service_name(port, proto)
                    state = self.nm[host][proto][port]['state']
                    space2 = str(" " * (10 - len(state)))
                    print "%s/%s%s%s%s%s" % (port,proto,space,state,space2,service)


if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Nmap Ile Port Tarama Programi')
    parser.add_argument('-t','--target', help='Hedef Ip Adres Bilgisi', required=True)
    args = parser.parse_args()

    try:
        tarama = Tarama()
        tarama.run_scan(args.target)
    except Exception, e:
        print >> sys.stderr, "Hata: %s"% e
        sys.exit(2) 

Buradaki amaç temel Nmap fonksiyonlarının python programlama dili ile otomatize bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Belirtilen kod çalışma dizininde nmap_tarama.py isimli dosyaya kaydedilerek çalıştırılmaktadır.

# ./nmap_tarama.py -t 192.168.1.1
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
23/tcp filtered telnet
110/tcp filtered pop3
139/tcp filtered netbios-ssn
Kütüphanenin kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için http://xael.org/norman/python/python-nmap/ adresine göz atılabilir. Ayrıca kütüphane kaynak kodları ile birlikte gelen example.py dosyası içerisindeki örneklerde incelenebilir.

Kaynaklar:

http://xael.org/norman/python/python-nmap/
http://www.galkan.net/p/python.html

8 Ocak 2014 Çarşamba

webbrowser Modülü

webbrowser modülü internet sayfalarının sistemdeki varsayılan tarayıcı ile açılmasını sağlar. Eğer isterseniz komut satırı üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.
python -m webbrowser -t "http://www.pythondersleri.com"
Burada ki -t parametresi açılan sayfanı yeni bir tarayıcı sekmesi şeklinde açılmasını sağlar. -n parametresi kullanılarak yeni bir pencerede açılması sağlanabilir.
import webbrowser
open
Web sayfasını açmamızı sağlar. 3 parametre alır.
webbrowser.open(url,new=0,autoraise=True)
url: Açılacak olan web sayfasını belirtir. new: Sayfanın açılma durumunu belirtir. Eğer 0 ise sayfa aynı pencerede açılır. 1 ise sayfa farklı bir pencerede açılır. 2 ise aynı pencerede farklı sekmede açılır. autoraise True ise sayfa ne olursa olsun açılır.
Eğer new ve autoraise parametrelerine değer atanmaz ise varsayılan olarak sırası ile 0 ve True değerlerine sahiptirler.
open_new
webbrowser.open_new("http://www.pythondersleri.com")
Tek parametre olarak açılacak sayfanın adresini alır. Açılacak olan sayfa eğer mümkünse yeni pencere mümkün değilse yeni bir sekmede açılır.
open_new_tab
webbrowser.open_new_tab("http://www.pythondersleri.com")
Sayfayı yeni sekmede açar.
get
Tarayıcı için kontrol nesnesi döndürür. Parametre olarak tarayıcı ismi alabilir.
print webbrowser.get()
<webbrowser.BackgroundBrowser object at 0xb727ea4c>
Kaynakça