24 Nisan 2013 Çarşamba

Sıralama Algoritmaları

Sıralama algoritmaları, sayı kümelerini küçükten büyüğeyahut büyükten küçüğe sıralamak için geliştirilmiş matematiksel yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlardan en popüler olanlarının python dili ile implemente edilmiş halini sizlerle paylaşacağız.Bubble Sort
numbers = []
def bubble_sort():
   "Sorts numbers in place it."
   for passesLeft in range(len(numbers)-1, 0, -1):
     for index in range(passesLeft):
       if numbers[index] > numbers[index + 1]:
        numbers[index], numbers[index + 1] = numbers[index + 1], numbers[index]  


Heap Sort
def heap_sort(lst):
 for start in range((len(lst)-2)/2, -1, -1):
  siftdown(lst, start, len(lst)-1)
 
 for end in range(len(lst)-1, 0, -1):
  lst[end], lst[0] = lst[0], lst[end]
  siftdown(lst, 0, end - 1)
 
def siftdown(lst, start, end):
 root = start
 while True:
  child = root * 2 + 1
  if child > end: break
  if child + 1 <= end and lst[child] < lst[child + 1]:
   child += 1
  if lst[root] < lst[child]:
   lst[root], lst[child] = lst[child], lst[root]
   root = child
  else:
   break

Quick Sort
def partition(list, start, end):
  pivot = list[end]             
  bottom = start-1             
  top = end                 

  done = 0
  while not done:              

    while not done:            
      bottom = bottom+1         

      if bottom == top:         
        done = 1            
        break

      if list[bottom] > pivot:     
        list[top] = list[bottom]    
        break             

    while not done:            
      top = top-1            
      
      if top == bottom:         
        done = 1           
        break

      if list[top] < pivot:       
        list[bottom] = list[top]    
        break             

  list[top] = pivot             
  return top                

def quicksort(list, start, end):
  if start < end:              
    split = partition(list, start, end)  
    quicksort(list, start, split-1)    
    quicksort(list, split+1, end)
  else:
    return

Insertion Sort
def insertion_sort(list):
  i = 0
  j = 0
  for index in range(len(list)):
    j = index
    while (j > 0) and (list[j-1] > list[j]):
      list[j-1] , list[j] = list [j] , list[j-1]
      j -= 1

Selection Sort
def selection_sort():
  n = len(numbers)
  for i in range (0, n-1):
    minI = min(range(i,n), key = partial(getitem, numbers))
    numbers[i], numbers[minI] = numbers[minI], numbers[i] 

0 yorum :

Yorum Gönderme